Πως γίνεται η αλλαγή παρόχου τηλεπικοινωνιών και η μεταφορά αριθμού

Διαδικασία αλλαγής παρόχου και μεταφοράς αριθμού

 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ φροντίζει ούτως ώστε η διαδικασία να είναι απλή. Και οι δύο πάροχοι που εμπλέκονται, παλιός και νέος, πρέπει να παρέχουν ό,τι πληροφορίες χρειαστεί ο χρήστης. Ο μεν καινούριος πάροχος πρέπει να ενεργόποιησει την υπηρεσία όσο το δυνατόν πιο σύντομα(αναφέρεται ρητά ο χρόνος στη σύμβαση), ο δε παλιός πάροχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που παρείχε ως τώρα έως ώτου ενεργοποιηθεί η σύνδεση από το νέο πάροχο.

Τονίζεται ότι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν το τηλεφωνικό αριθμό τους παρόλο που θα αλλάξουν πάροχο, να κάνουν δηλαδή μεταφορά αριθμού και αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό(αναφέρεται ρητά ο χρόνος στη σύμβαση). Ακόμα και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από το χρήστη, αυτός έχει το δικαίωμα να διατηρήσει τον αριθμό απλά πρέπει να κάνει σχετικό αίτημα μέσα σε ένα μήνα.

Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Τ, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να μείνει χωρίς την παροχή υπηρεσιών είτε από τον παλιό είτε από το νέο πάροχο κατά τη διαδικασία αλλαγής για πάνω από μία εργάσιμη ημέρα. Για αυτό το λόγο πρέπει οι δύο πάροχοι να συνεργάζονται και να μη κωλυσιεργούν.

Η σύμβαση του χρήστη με τον παλιό πάροχο λύεται μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής παρόχου και ο παλιός πάροχος πρέπει να επιστρέψει στο χρήστη τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που υπάρχει ή προπληρωμένες υπηρεσίες(εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο στη σύμβαση).

Αν ο πάροχοι δε συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που έχουν σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ.Τ, τότε τους επιβάλλονται κυρώσεις και ορίζεται αποζημίωση προς το χρήστη σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας, της αντικειμενικότητας και της αποτελεσματικότητας. Ο χρήστης πρέπει να είναι ενημέρωμενος για τα δικαιώματα του και η Ε.Ε.Τ.Τ φροντίζει για αυτό.


Συντάκτης: Βλαχογιάννης Λ. Γεώργιος