Νέα δεδομένα στη κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος: Νέα νομοθεσία

 

Το εμπορικό σήμα αποτελεί το το σύμβολο μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα να διακριθούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μίας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο για την επιχείρησή σας . Το εμπορικό σήμα βοηθάει στο να αναγνωρίζουν οι πελάτες την επιχείρηση αλλά και να διακρίνει την επιχείρηση από τους ανταγωνιστές. Το εμπορικό σήμα δύναται να έχει τη μορφή από ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, επωνυμία επιχείρησης , ψευδώνυμα, λογότυπο, σχέδια, γράμματα, αριθμούς, ήχους όπως και το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας.

Ό Νόμος 4679/2020 περί εμπορικού σήματος εισήγαγε στην ελληνική νομοθεσία τις οδηγίες της Ε.Ε. 2015/2436 όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί σημάτων και την Οδηγία 2004/48/ΕΚ αναφορικά με την επιβολή των δικαιωμάτων περί διανοητικής ιδιοκτησίας.

Με αυτό το νόμο, εισάγονται νέες μορφές καταχώρησης σημάτων εκτός από το λεκτικό και απεικονιστικό σήμα, όπως προέβλεπε ο προγενέστερος νόμος. Με το νέο νόμο, τα σήματα τώρα δε χρειάζεται να καταχωρηθούν ως γραφική αναπαράσταση.

Όσον αφορά τις νέες κατηγορίες σημάτων αυτές σύμφωνα με το νόμο είναι οι παρακάτω

  • λεκτικό σήμα
  • απεικονιστικό σήμα
  • σήμα τρισδιάστατου σχήματος,
  • σήμα θέσης
  • σήμα μοτίβου
  • σήμα ενός χρώματος ή περισσοτέρων χρωμάτων
  • σήμα κίνησης
  • σήμα ήχου
  • ολογραφικό σήμα
  • οπτικοακουστικό σήμα.

 

Οφείλει να τονιστεί ότι η διάρκεια προστασίας του κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος είναι 10 έτη και χρειάζεται ανανέωση.